Did you know ? If you order before Friday 14h we deliver 90PCT of the the time next Tuesday, GENTAUR another in time delivery


Lai Z 's Articles

[30633104] A PROSPECTIVE STUDY IN SEVERELY INJURED PATIENTS REVEALS AN ALTERED GUT MICROBIOME IS ASSOCIATED WITH TRANSFUSION VOLUME.

Nicholson Susannah E , Burmeister David M , Johnson Taylor R , Zou Yi , Lai Zhao , Scroggins Shannon , DeRosa Mark , Jonas Rachelle B , Merrill Daniel R , Zhu Caroline , Newton Larry M , Stewart Ronald M , Schwacha Martin G , Jenkins Donald H , Eastridge Brian J ,

[30617489] Uncontrolled asthma phenotypes defined from parameters using quantitative CT analysis.

Zhang Xiaoxian , Xia Tingting , Lai Zhengdao , Zhang Qingling , Guan Yubao , Zhong Nanshan ,

[30605755] Integrated analysis of microRNA-mRNA expression in A549 cells infected with influenza A viruses (IAVs) from different host species.

Gao Jie , Gao Lingxi , Li Rui , Lai Zhenping , Zhang Zengfeng , Fan Xiaohui ,

[30596557] Magnetic Endoglin Aptamer Nanoprobe for Targeted Diagnosis of Solid Tumor.

Zhong Liping , Zou Hang , Huang Yong , Gong Wenlin , He Jian , Tan Jie , Lai Zongqiang , Li Yanmei , Zhou Chaofan , Zhang Guoqing , Li Guiyin , Yang Nuo , Zhao Yongxiang ,

[30578074] Results of simultaneous bilateral carotid artery stenting: A systematic review and meta-analysis.

Lai Zhichao , Guo Zhiwei , Shao Jiang , Chen Yu , Liu Xiu , Liu Bao , Qiu Chenyang ,

[30573996] Role of sleep quality in mediating the relationship between sexual minority status and suicidal behavior among Chinese adolescents.

Huang Yeen , Li Pengsheng , Lai Zhisheng , Jia Xiaofei , Xiao Di , Wang Tian , Guo Lan , Lu Ciyong ,

[30565126] Bimolecular Fluorescence Complementation (BiFC) in Tissue Culture and in Developing Tissues of Drosophila to Study Protein-Protein Interactions.

Matsui Yurika , Lai Zhi-Chun ,

[30564267] Estrogen-Dependent Upregulation of Expression in Nucleus Accumbens Is Associated With Genetic Predisposition of Sex-Specific QTL for Alcohol Consumption on Rat Chromosome 4.

Spence John Paul , Reiter Jill L , Qiu Bin , Gu Hao , Garcia Dawn K , Zhang Lingling , Graves Tamara , Williams Kent E , Bice Paula J , Zou Yi , Lai Zhao , Yong Weidong , Liang Tiebing ,

[30563795] The secondary Bjerknes force between two oscillating bubbles in Kelvin-Voigt-type viscoelastic fluids driven by harmonic ultrasonic pressure.

Chen Haiyan , Lai Zhenmin , Chen Ziliang , Li Yi ,

[30551927] Corrigendum to "Protective effects and mechanisms investigation of Kuntai capsule on the ovarian function of a novel model with accelerated aging ovaries" [J. Ethnopharmacol. 195 (2017) 173-181].

Zhang Jinjin , Fang Li , Shi Liangyan , Lai Zhiwen , Lu Zhiyong , Xiong Jiaqiang , Wu Meng , Luo Aiyue , Wang Shixuan ,

[30551354] Tetramethylpyrazine (TMP) ameliorates corneal neovascularization via regulating cell infiltration into cornea after alkali burn.

Wu Yihui , Xu Zhuojun , Yang Ying , Qiu Jin , Yang Meng , Wu Chuangran , Lai Zhipeng , Tang Mingjun , Ge Jian , Yu Keming , Zhuang Jing ,

[30543790] Monitoring novel modified hemoglobin using mass spectrometry contributes to accurate blood glucose management of the Han Chinese population.

Wu Yunpeng , Zhou Rui , Lai Zhizhen , Wang Wei , Li Na , Du Yuying , Guo Lei , Qiu Yuming , Wang Qing-Tao , Li Zhili ,

[30505510] Bronchiectasis after bronchial thermoplasty.

Qiu Minzhi , Lai Zhengdao , Wei Shushan , Jiang Qian , Xie Jiaxing , Qiu Rihuang , Wang Zhiqiang , Zhong Changhao , Chen Yu , Zhang Qingling , Li Shiyue , Zhong Nanshan ,

[30514039] [Feasibility study of preoperative percutaneous catheter drainage in the treatment of lumbar tuberculosis with psoas abscess].

Lai Zhen , Shi Shi-Yuan , Fei Jun , Han Gui-He , Hu Sheng-Ping ,

[30509812] Structural and functional shifts of bacterioplanktonic communities associated with spatiotemporal gradients in river outlets of the subtropical Pearl River Estuary, South China.

Mai Yong-Zhan , Lai Zi-Ni , Li Xin-Hui , Peng Song-Yao , Wang Chao ,

[30486778] High-throughput sequencing of small RNAs revealed the diversified cold-responsive pathways during cold stress in the wild banana (Musa itinerans).

Liu Weihua , Cheng Chunzhen , Chen Fanglan , Ni Shanshan , Lin Yuling , Lai Zhongxiong ,

[30462132] Rapidly tunable and highly reversible bio-inspired dry adhesion for transfer printing in air and a vacuum.

Linghu Changhong , Wang Chengjun , Cen Nuo , Wu Jiaming , Lai Zhengfeng , Song Jizhou ,

[30461308] Dual Role of a C-Terminally Truncated Isoform of Large Tumor Suppressor Kinase 1 in the Regulation of Hippo Signaling and Tissue Growth.

Matsui Yurika , Zhang Yifan , Paulson Robert F , Lai Zhi-Chun ,

[30457321] Preparation of Highly Porous Polymer Membranes with Hierarchical Porous Structures via Spinodal Decomposition of Mixed Solvents with UCST Phase Behavior.

Thankamony Roshni L , Li Xiang , Fan Xiaolin , Sheng Guan , Wang Xinbo , Sun Shuyu , Zhang Xixiang , Lai Zhiping ,

[30454001] A comparative study to evaluate the feasibility of preoperative percutaneous catheter drainage for the treatment of lumbar spinal tuberculosis with psoas abscess.

Lai Zhen , Shi Shiyuan , Fei Jun , Han Guihe , Hu Shengping ,

[30450909] One-Pot Reaction of Carboxylic Acids and Ynol Ethers for The Synthesis of β-Keto Esters.

Zeng Linwei , Lai Zhencheng , Cui Sunliang ,

[30445669] Chinese Sexual Minority Male Adolescents' Suicidality and Body Mass Index.

Huang Yeen , Li Pengsheng , Lai Zhisheng , Jia Xiaofei , Xiao Di , Wang Tian , Guo Lan , Lu Ciyong ,

[30443757] ASL perfusion features and type of circle of Willis as imaging markers for cerebral hyperperfusion after carotid revascularization: a preliminary study.

Lin Tianye , Lai Zhichao , Zuo Zhentao , Lyu Yuelei , Feng Feng , You Hui , Hou Bo , Qu Jianxun , Wu Bing , Liu Changwei ,

[30419395] Native nanodiscs from blood inhibit pulmonary fibrosis.

Sun Anqi , Lai Ziyang , Zhao Mengyang , Mu Li , Hu Xiangang ,

[30400813] Genome-wide identification and characterization of long non-coding RNAs involved in the early somatic embryogenesis in Dimocarpus longan Lour.

Chen Yan , Li Xue , Su Liyao , Chen Xu , Zhang Shuting , Xu Xiaoping , Zhang Zihao , Chen Yukun , XuHan Xu , Lin Yuling , Lai Zhongxiong ,

[30391888] A DNA-mimic contact-active functional group for antifouling ultrafiltration membranes.

Wang Xinbo , Cheng Hong , Hong Peiying , Zhang Xixiang , Lai Zhiping ,

[30388431] Neighborhood preserving neural network for fault detection.

Zhao Haitao , Lai Zhihui ,

[30386242] Curcumin's Metabolites, Tetrahydrocurcumin and Octahydrocurcumin, Possess Superior Anti-inflammatory Effects Through Suppression of TAK1-NF-κB Pathway.

Zhang Zhen-Biao , Luo Dan-Dan , Xie Jian-Hui , Xian Yan-Fang , Lai Zheng-Quan , Liu Yu-Hong , Liu Wei-Hai , Chen Jian-Nan , Lai Xiao-Ping , Lin Zhi-Xiu , Su Zi-Ren ,

[30353732] A Pseudodearomatized PNP*Ni-H Complex as a Ligand and σ-Nucleophilic Catalyst.

Li Huaifeng , Gonçalves Théo P , Hu Jinsong , Zhao Qianyi , Gong Dirong , Lai Zhiping , Wang Zhixiang , Zheng Junrong , Huang Kuo-Wei ,

[30353044] Candidate biomarkers of PARP inhibitor sensitivity in ovarian cancer beyond the BRCA genes.

Hodgson Darren R , Dougherty Brian A , Lai Zhongwu , Fielding Anitra , Grinsted Lynda , Spencer Stuart , O'Connor Mark J , Ho Tony W , Robertson Jane D , Lanchbury Jerry S , Timms Kirsten M , Gutin Alexander , Orr Maria , Jones Helen , Gilks Blake , Womack Chris , Gourley Charlie , Ledermann Jonathan , Barrett J Carl ,

[30353027] Fecal microbiota transplantation confers beneficial metabolic effects of diet and exercise on diet-induced obese mice.

Lai Zi-Lun , Tseng Ching-Hung , Ho Hsiu J , Cheung Cynthia K Y , Lin Jian-Yong , Chen Yi-Ju , Cheng Fu-Chou , Hsu Yao-Chun , Lin Jaw-Town , El-Omar Emad M , Wu Chun-Ying ,

[30347550] [Clinical analysis of 3 cases of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis].

Shi X , Qiu R H , Lai Z D , Qiu M Z , Wei S S , Xie J X , Zhang X X , Deng F G , Li J , Gu Y Y , Dai L , Zhang Q L , Zhang N F , Li S Y , Chen R C ,

[30340006] Mesoporous activated carbon from starch for superior rapid pesticides removal.

Suo Fengyue , Liu Xue , Li Changsheng , Yuan Meng , Zhang Bingjie , Wang Jianli , Ma Yongqiang , Lai Zemin , Ji Mingshan ,

[30327422] Cryo-electron microscopy structure of the lipid droplet-formation protein seipin.

Sui Xuewu , Arlt Henning , Brock Kelly P , Lai Zon Weng , DiMaio Frank , Marks Debora S , Liao Maofu , Farese Robert V , Walther Tobias C ,

[30320076] Dual-Function Conductive Copper Hollow Fibers for Microfiltration and Anti-biofouling in Electrochemical Membrane Bioreactors.

Liu Defei , Chen Xin , Bian Bin , Lai Zhiping , Situ Yue ,

[30306128] Cross-talk among writers, readers, and erasers of mA regulates cancer growth and progression.

Panneerdoss Subbarayalu , Eedunuri Vijay K , Yadav Pooja , Timilsina Santosh , Rajamanickam Subapriya , Viswanadhapalli Suryavathi , Abdelfattah Nourhan , Onyeagucha Benjamin C , Cui Xiadong , Lai Zhao , Mohammad Tabrez A , Gupta Yogesh K , Huang Tim Hui-Ming , Huang Yufei , Chen Yidong , Rao Manjeet K ,

[30300138] Correction: Repeated superovulation increases the risk of osteoporosis and cardiovascular diseases by accelerating ovarian aging in mice.

Zhang Jinjin , Lai Zhiwen , Shi Liangyan , Tian Yong , Luo Aiyue , Xu Zheyuan , Ma Xiangyi , Wang Shixuan ,

[30298088] Medical Image Classification Based on Deep Features Extracted by Deep Model and Statistic Feature Fusion with Multilayer Perceptron.

Lai ZhiFei , Deng HuiFang ,

[30292647] Structural and functional profiles of the gut microbial community in polycystic ovary syndrome with insulin resistance (IR-PCOS): a pilot study.

Zeng Bo , Lai Zhiwen , Sun Lijin , Zhang Zhongbao , Yang Jianhua , Li Zaixin , Lin Jie , Zhang Zhi ,

[30289708] Crystalline 2D Covalent Organic Framework Membranes for High-Flux Organic Solvent Nanofiltration.

Shinde Digambar B , Sheng Guan , Li Xiang , Ostwal Mayur , Emwas Abdul-Hamid , Huang Kuo-Wei , Lai Zhiping ,

[30272984] Cobalt-Catalyzed Selective Hydrogenation of Nitriles to Secondary Imines.

Li Huaifeng , Al-Dakhil Abdullah , Lupp Daniel , Gholap Sandeep Suryabhan , Lai Zhiping , Liang Lan-Chang , Huang Kuo-Wei ,

[30243332] Isolated Conjunctival Lymphangioma.

Trese Matthew G J , Lai Zongshan , Gupta Chirag ,

[30238949] Efficient electrochemical transformation of CO to C/C chemicals on benzimidazole-functionalized copper surfaces.

Zhong Shenghong , Yang Xiulin , Cao Zhen , Dong Xinglong , Kozlov Sergey M , Falivene Laura , Huang Jing-Kai , Zhou Xiaofeng , Hedhili Mohamed N , Lai Zhiping , Huang Kuo-Wei , Han Yu , Cavallo Luigi , Li Lain-Jong ,

[30238519] Intestinal microbiota profiling and predicted metabolic dysregulation in psoriasis patients.

Chen Yi-Ju , Ho Hsiu J , Tseng Ching-Hung , Lai Zi-Lun , Shieh Jeng-Jer , Wu Chun-Ying ,

[30238219] Growth performance, lipid metabolism, and health status of grass carp (Ctenopharyngodon idella) fed three different forms of sodium butyrate.

Zhou Ji Shu , Guo Pan , Yu Hai Bo , Ji Hong , Lai Zhou Wen , Chen Yi An ,

[30207639] Single-Site Ruthenium Pincer Complex Knitted into Porous Organic Polymers for Dehydrogenation of Formic Acid.

Wang Xinbo , Ling Eleanor Ang Pei , Guan Chao , Zhang Qinggang , Wu Wenting , Liu Pengxin , Zheng Nanfeng , Zhang Daliang , Lopatin Sergei , Lai Zhiping , Huang Kuo-Wei ,

[30193598] [Correlation of Matrix Metalloproteinases-9 with Microemboli Shedding in Carotid Endarterectomy].

Wu Li-Fei , Lai Zhi-Chao , Li Tian-Jia , Wang Zi-Jun , Shao Lei , Liu Bao ,

[30191826] Sirolimus for systemic lupus erythematosus - Authors' reply.

Perl Andras , Lai Zhi-Wei , Kelly Ryan , Faraone Stephen V , Phillips Paul E ,

[30181179] Astrocyte Elevated Gene-1 Regulates Macrophage Activation in Hepatocellular Carcinogenesis.

Robertson Chadia L , Mendoza Rachel G , Jariwala Nidhi , Dozmorov Mikhail , Mukhopadhyay Nitai D , Subler Mark A , Windle Jolene J , Lai Zhao , Fisher Paul B , Ghosh Shobha , Sarkar Devanand ,

[30176594] Jointly Sparse Hashing for Image Retrieval.

Lai Zhihui , Chen Yudong , Wu Jian , Wong Wai Keung , Shen Fumin ,

https://antibody-antibodies.com/ | https://gentaur.com/ | https://gen-script.com/ | https://diagenox.com/ | https://clonagen.com/ | http://gentaursearch.com/ | http://gentaurpub.com/ | https://gentaur-online.com/ | http://anti-anti-pdf.com/ | http://gentaur-worldwide.com/

 

GENTAUR Belgium BVBA BE0473327336
Voortstraat 49, 1910 Kampenhout BELGIUM
Tel 0032 16 58 90 45

Fax 0032 16 50 90 45
info@gentaur.com | Gentaur | Gentaur

GENTAUR Ltd.
Unicorn House, Station Cl
Hertfordshire, Potters Bar EN6 1TL
Whetstone London N20 9BH
Tel 020 3393 8531 Fax 020 8445 9411
uk@gentaur.com | Gentaur | Gentaur

 

 
GENTAUR France SARL
9, rue Lagrange, 75005 Paris
Tel 01 43 25 01 50

Fax 01 43 25 01 60
RCS Paris B 484 237 888

SIRET 48423788800017
RIB 30004 00187 00010092253 10
BNP PARIBAS PARIS PL MAUBERT BIC BNPAFRPPPRG
IBAN FR76 3000 4001 8700 0100 9225 310
france@gentaur.com | Gentaur | Gentaur

GENTAUR GmbH
Marienbongard 20
52062 Aachen Deutschland
Support Karolina Elandt
Tel: +49 0241 40 08 90 86, +49 0241 95 78 94 78, +49 0241 40 08 90 86
Fax: (+49) 241 56 00 47 88

Logistic :0241 40 08 90 86
Bankleitzahl 39050000
IBAN lautet DE8839050000107569353
Handelsregister Aachen HR B 16058
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer *** DE 815175831
Steuernummer 201/5961/3925
de@gentaur.com | Gentaur | Gentaur

GENTAUR U.S.A
Genprice Inc, Logistics
547, Yurok Circle
San Jose, CA 95123
CA 95123
Tel (408) 780-0908,
Fax (408) 780-0908,
sales@genprice.com

Genprice Inc, Invoices and accounting
6017 Snell Ave, Ste 357
San Jose, CA 95123
GENTAUR Nederland BV
NL850396268B01 KVK nummer 52327027
Kuiper 1
5521 DG Eersel Nederland
Tel:  0208-080893  Fax: 0497-517897
nl@gentaur.com | Gentaur | Gentaur
IBAN: NL04 RABO 0156 9854 62   SWIFT RABONL2U


GENTAUR Spain
tel:0911876558
spain@gentaur.com | Gentaur | Gentaur


ГЕНТАУЪР БЪЛГАРИЯ
ID # 201 358 931 /BULSTAT
София 1000, ул. "Граф Игнатиев" 53 вх. В, ет. 2
Tel 0035924682280 Fax 0035924808322
e-mail: Sofia@gentaur.com | Gentaur | Gentaur
IBAN: BG11FINV91501014771636
BIC: FINVBGSF

GENTAUR Poland Sp. z o.o.


ul. Grunwaldzka 88/A m.2
81-771 Sopot, Poland
TEL Gdansk 058 710 33 44 FAX  058 710 33 48              

poland@gentaur.com | Gentaur | Gentaur

Other countries

Österreich +43720880899

Canada Montreal +15149077481

Ceská republika Praha +420246019719

Danmark +4569918806

Finland Helsset +358942419041

Magyarország Budapest +3619980547

Ireland Dublin+35316526556

Luxembourg+35220880274

Norge Oslo+4721031366

Sverige Stockholm+46852503438

Schweiz Züri+41435006251

US New York+17185132983

GENTAUR Italy
SRL IVA IT03841300167
Piazza Giacomo Matteotti, 6
24122 Bergamo Tel 02 36 00 65 93
Fax 02 36 00 65 94
italia@gentaur.com | Gentaur | Gentaur