Did you know ? If you order before Friday 14h we deliver 90PCT of the the time next Tuesday, GENTAUR another in time delivery


Wu C 's Articles

[30650163] The mature EV71 virion induced a broadly cross-neutralizing VP1 antibody against subtypes of the EV71 virus.

Wu Chia-Ying , Yu Shu-Ling , Chen Yung-Tsung , Chen Yi-Hsuan , Hsiao Pei-Wen , Chow Yen-Hung , Chen Juine-Ruey ,

[30650049] Adapter protein Ste50p directly modulates yeast MAPK signaling specificity through differential connections of its RA domain.

Sharmeen Nusrat , Sulea Traian , Whiteway Malcolm , Wu Cunle ,

[30649296] Restructured GEO: restructuring Gene Expression Omnibus metadata for genome dynamics analysis.

Chen Guocai , Ramírez Juan Camilo , Deng Nan , Qiu Xing , Wu Canglin , Zheng W Jim , Wu Hulin ,

[30648715] The functionality of surface hydroxyls on selective CH generation from photoreduction of CO over SiC nanosheets.

Han Cheng , Lei Yongpeng , Wang Bing , Wu Chunzhi , Zhang Xiaoshan , Shen Shujin , Sun Lian , Tian Qiong , Feng Qingguo , Wang Yingde ,

[30648341] Copper-Catalyzed Asymmetric Arylation of N-Heteroaryl Aldimines via an Elementary Step of 1,4-Insertion.

Zhou Jianrong Steve , Qin Xurong , Wu Chunlin , Hirao Hajime , Moeljadi Adhitya Mangala Putra ,

[30648276] Physiologic and pathologic effects of dietary free fatty acids on cells of the joint.

Harasymowicz Natalia S , Dicks Amanda , Wu Chia-Lung , Guilak Farshid ,

[30646497] An Ethanol Vapor Sensor Based on a Microfiber with a Quantum-Dot Gel Coating.

Hu Siqi , Yan Guofeng , Wu Chunzhou , He Sailing ,

[30646375] Factors Associated With Return to Work After Acute Myocardial Infarction in China.

Jiang Zihan , Dreyer Rachel P , Spertus John A , Masoudi Frederick A , Li Jing , Zheng Xin , Li Xi , Wu Chaoqun , Bai Xueke , Hu Shuang , Wang Yun , Krumholz Harlan M , Chen Hong , ,

[30646102] Risk Factors Associated With Major Cardiovascular Events 1 Year After Acute Myocardial Infarction.

Wang Yun , Li Jing , Zheng Xin , Jiang Zihan , Hu Shuang , Wadhera Rishi K , Bai Xueke , Lu Jiapeng , Wang Qianying , Li Yetong , Wu Chaoqun , Xing Chao , Normand Sharon-Lise , Krumholz Harlan M , Jiang Lixin ,

[30645675] Drivers and Management Implications of Long-Term Cisco Oxythermal Habitat Decline in Lake Mendota, WI.

Magee Madeline R , McIntyre Peter B , Hanson Paul C , Wu Chin H ,

[30645506] Receiver performance characteristics of single-photon lidar in a strong background environment.

Wu Cheng , Xing Wenge , Xia Linghao , Huang Huixin , Xu Chi ,

[30645361] Integer and fractional electromagnetically induced Talbot effects in a ladder-type coherent atomic system.

Yuan Jinpeng , Wu Chaohua , Li Yihong , Wang Lirong , Zhang Yun , Xiao Liantuan , Jia Suotang ,

[30644575] The effects of dietary fatty acid content on humeral cartilage and bone structure in a mouse model of diet-induced obesity.

Votava Lauren , Schwartz Andrea G , Harasymowicz Natalia S , Wu Chia-Lung , Guilak Farshid ,

[30644439] The bromodomain protein BRD4 positively regulates necroptosis via modulating MLKL expression.

Xiong Yu , Li Linli , Zhang Liting , Cui Yangyang , Wu Chengyong , Li Hui , Chen Kai , Yang Qiuyuan , Xiang Rong , Hu Yiguo , Huang Shile , Wei Yuquan , Yang Shengyong ,

[30644260] [Surgical treatment strategy for the "shell" phenomenon after thoracolumbar fracture].

Hu Haigang , Lin Xu , Tan Lun , Wu Chao , Zhong Zeli , Zeng Jun , Deng Jiayan ,

[30643728] Metal-Organic Framework-Based Stimuli-Responsive Systems for Drug Delivery.

Cai Wen , Wang Junqing , Chu Chengchao , Chen Wei , Wu Chunsheng , Liu Gang ,

[30643722] Ion Therapy: A Novel Strategy for Acute Myocardial Infarction.

Yi Min , Li Hekai , Wang Xiaoya , Yan Jianyun , Gao Long , He Yinyan , Zhong Xinglong , Cai Yanbin , Feng Weijing , Wen Zhanpeng , Wu Chengtie , Ou Caiwen , Chang Jiang , Chen Minsheng ,

[30643499] Reliability and validity of the self-reported Activities of Daily Living Scale for people with mental illness.

Pan Ay-Woan , Wu Chao-Yi , Chung LyInn , Chen Tsyr-Jang ,

[30642665] Association Between Total Cholesterol and 5 year Mortality in Patients with Carotid Artery Stenosis and Poststroke Functional Dependence.

Lung Yen-Ju , Weng Wei-Chieh , Wu Chia-Lun , Huang Wen-Yi ,

[30642498] Determination of 4(5)-methylimidazole in foods and beverages by modified QuEChERS extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry analysis.

Wu Chunjian , Wang Li , Li He , Yu Shujuan ,

[30642061] The Short-Term Effects of Ambient Air Pollutants on Childhood Asthma Hospitalization in Taiwan: A National Study.

Kuo Ching-Yen , Chan Chin-Kan , Wu Chiung-Yi , Phan Dinh-Van , Chan Chien-Lung ,

[30641905] Functional Characteristics of Ultraviolet-Irradiated Tilapia Fish Skin Gelatin.

Wu Cheng-Kuo , Tsai Jenn-Shou , Sung Wen-Chieh ,

[30640993] [Protective Effect of Shenfu Injection on Postresuscitation Lung Injury in a Porcine Model of As- physia-induced Cardiac Arrest].

Yang Jun , Li Chun-Sheng , Wu Cai-Jun , Hang Chen-Chen ,

[30641286] The effects of family dysfunction trajectories during childhood and early adolescence on sleep quality during late adolescence: Resilience as a mediator.

Chang Ling-Yin , Wu Chi-Chen , Yen Lee-Lan , Chang Hsing-Yi ,

[30640288] Identifying the dorsal scapular artery optimizes the safety and precision of the ultrasound-guided 5-in-1 injection.

Tang Tsung-Yung , Wu Chueh-Hung ,

[30639733] Olfactory receptor 43 reduces hepatic lipid accumulation and adiposity in mice.

Wu Chunyan , Thach Trung Thanh , Kim Yeon-Ji , Lee Sung-Joon ,

[30639686] The effects of warning characteristics on driver behavior in connected vehicles systems with missed warnings.

Zhang Yiqi , Wu Changxu , Qiao Chunming , Hou Yunfei ,

[30639533] The FLT3 inhibitor midostaurin selectively resensitizes ABCB1-overexpressing multidrug-resistant cancer cells to conventional chemotherapeutic agents.

Hsiao Sung-Han , Lusvarghi Sabrina , Huang Yang-Hui , Ambudkar Suresh V , Hsu Sheng-Chieh , Wu Chung-Pu ,

[30639273] The Active Ingredient of Cognitive Restoration: A Multicenter Randomized Controlled Trial of Sequential Combination of Aerobic Exercise and Computer-Based Cognitive Training in Stroke Survivors with Cognitive Decline.

Yeh Ting-Ting , Chang Ku-Chou , Wu Ching-Yi ,

[30639234] ATF6α downregulation of PPARα promotes lipotoxicity-induced tubulointerstitial fibrosis.

Jao Tzu-Ming , Nangaku Masaomi , Wu Chia-Hsien , Sugahara Mai , Saito Hisako , Maekawa Hiroshi , Ishimoto Yu , Aoe Mari , Inoue Tsuyoshi , Tanaka Tetsuhiro , Staels Bart , Mori Kazutoshi , Inagi Reiko ,

[30639075] The relationship of anti-phospholipase A2 receptor antibody and C5a complement with disease activity and short-term outcome in idiopathic membranous nephropathy.

Chi Jyun Ni , Lai Tai Shuan , Wu Ching Fang , Fu Tian Yi , Chou Yu Hsiang , Chiu Yen Ling , Lin Wei Chou , Chiang Wen Chih , Chen Yung Ming , Wu Ming Shiou ,

[30638854] A novel scoring system based on hemostatic parameters predicts the prognosis of patients with advanced pancreatic cancer.

Zhang Ke , Gao Hui-Feng , Mo Miao , Wu Cai-Jun , Hua Yong-Qiang , Chen Zhen , Meng Zhi-Qiang , Liu Lu-Ming , Chen Hao ,

[30638710] A systemic workflow for profiling metabolome and lipidome in tissue.

Lu Dasheng , Xue Liming , Feng Chao , Jin Yu'e , Wu Chunhua , Xie Cen , Gonzalez Frank J , Wang Guoquan , Zhou Zhijun ,

[30638483] Improved hemostasis with plasma kinetic bipolar sealing device in the vaginal steps of laparoscopic-assisted vaginal hysterectomy.

Tu Yi-An , Chang Wen-Chun , Wu Chin-Jui , Sheu Bor-Ching ,

[30638469] Antitumor effects of BMS-777607 on ovarian cancer cells with constitutively activated c-MET.

Wu Chao-Chih , Weng Chia-Sui , Hsu Yun-Ting , Chang Chih-Long ,

[30638465] The role of glucocorticoids in ovarian development of sleep deprived rats.

Yang Chueh-Ko , Tsai Horng-Der , Wu Cheng-Hsuan , Cho Chung-Lung ,

[30638464] Less circulating mucosal-associated invariant T cells in patients with cervical cancer.

Huang Wan-Chun , Hsiao Yu-Chia , Wu Chao-Chih , Hsu Yun-Ting , Chang Chih-Long ,

[30638462] Clinical significance of c-Met and phospho-c-Met (Tyr1234/1235) in ovarian cancer.

Lim Ling , Wu Chao-Chih , Hsu Yun-Ting , Sun Fang-Ju , Chang Chih-Long ,

[30638380] Observation of Acetylcholinesterase in Stress-induced Depression Phenotypes by Two-photon Fluorescence Imaging in the Mouse Brain.

Wang Xin , Li Ping , Ding Qi , Wu Chuanchen , Zhang Wen , Tang Bo ,

[30638373] Carbon Nanofibers Elastically Confined Nanoflowers: A Highly-efficient Design for Molybdenum Disulfide-Based Flexible Anodes Toward Fast Sodium Storage.

Ni Qiao , Bai Ying , Guo Shuainan , Ren Haixia , Chen Guanghai , Wang Zhaohua , Wu Feng , Wu Chuan ,

[30638364] Stacking of Tailored Chalcogenide Nanosheets around MoO2-C Conductive Stakes Modulated by Hybrid POMMOF Precursor Template: Composite Conversion-Insertion Cathodes for Rechargeable Mg-Li Dual-Salt Batteries.

Wu Chenglong , Hu Jiulin , Tian Jing , Chu Fulu , Yao Zhenguo , Zheng Yongjian , Yin Dongguang , Li Chilin ,

[30637784] Bone Marrow Transplantation for Adolescents and Young Adults with Sickle Cell Disease: Results of a Prospective Multicenter Pilot Study.

Krishnamurti Lakshmanan , Neuberg Donna S , Sullivan Keith M , Kamani Naynesh R , Abraham Allistair , Campigotto Federico , Zhang Wandi , Dahdoul Thabat , De Castro Laura , Parikh Suhag , Bakshi Nitya , Haight Ann , Hassell Kathryn L , Loving Rebekah , Rosenthal Joseph , Smith Shannon L , Smith Wally , Spearman Marcus , Stevenson Kristen , Wu Catherine J , Wiedl Christina , Waller Edmund K , Walters Mark C ,

[30636641] Variations in right colic vascular anatomy observed during laparoscopic right colectomy.

Wu Chuying , Ye Kai , Wu Yiyang , Chen Qiwei , Xu Jianhua , Lin Jianan , Kang Wengui ,

[30636243] A Pilot Study: Urinary Uromodulin-Creatinine Ratio as a Potential Clinical Biomarker for CKD Patients with Gout.

Wu Chien-Hsing , Yang Chih-Chao , Chang Hsueh-Wen , Huang Bin , Chen Chung-Jen , Lin Eton I-Cheng , Wu Chien-Yi , Chung Yueh-Hua , Hsu Yu-Han , Lee Chien-Te , Chuang Feng-Rong ,

[30635963] Heterostructures Comprised of Co/β-Mo2C-Encapsulated N-Doped Carbon Nanotubes as Bifunctional Electrodes for Water Splitting.

Liu Zhao-Qing , Ouyang Ting , Ye Ya-Qian , Wu Chun-Yan , Xiao Kang ,

[30635882] A full-scale study of external circulation sludge bed (ECSB) system for anaerobic wastewater treatment in a whiskey distillery.

Lin Yu-Chung , Ni Chen-Hua , Wu Chin-Yi , Lin Justin Chun-Te ,

[30635387] Hog1-mediated Rds2 phosphorylation alters glycerophospholipid composition to coordinate osmotic stress in .

Wu Chengjin , Zhang Jiali , Zhu Guoxing , Yao Rui , Chen Xiulai , Liu Liming ,

[30635384] Molecular and Functional Analysis of the Type IV Pilus Gene Cluster in SK36.

Chen Yi-Ywan M , Chiang Yi-Chien , Tseng Tzu-Ying , Wu Hui-Yu , Chen Yueh-Ying , Wu Chia-Hua , Chiu Cheng-Hsun ,

[30635242] Corrigendum to "Development of a scoring system to predict hepatocellular carcinoma in Asians on antivirals for chronic hepatitis B" [J Hepatol 69 (2018) 278-285].

Hsu Yao-Chun , Yip Terry Cheuk-Fung , Ho Hsiu J , Wong Vincent Wai-Sun , Huang Yen-Tsung , El-Serag Hashem B , Lee Teng-Yu , Wu Ming-Shiang , Lin Jaw-Town , Wong Grace Lai-Hung , Wu Chun-Ying ,

[30635241] Reply to: "Diabetes mellitus as a risk factor of hepatocellular carcinoma in patients with chronic hepatitis B on nucleot(s)ide analogues".

Hsu Yao-Chun , Yip Terry Cheuk-Fung , Wong Grace Lai-Hung , Wu Chun-Ying ,

https://antibody-antibodies.com/ | https://gentaur.com/ | https://gen-script.com/ | https://diagenox.com/ | https://clonagen.com/ | http://gentaursearch.com/ | http://gentaurpub.com/ | https://gentaur-online.com/ | http://anti-anti-pdf.com/ | http://gentaur-worldwide.com/

 

GENTAUR Belgium BVBA BE0473327336
Voortstraat 49, 1910 Kampenhout BELGIUM
Tel 0032 16 58 90 45

Fax 0032 16 50 90 45
info@gentaur.com | Gentaur | Gentaur

GENTAUR Ltd.
Unicorn House, Station Cl
Hertfordshire, Potters Bar EN6 1TL
Whetstone London N20 9BH
Tel 020 3393 8531 Fax 020 8445 9411
uk@gentaur.com | Gentaur | Gentaur

 

 
GENTAUR France SARL
9, rue Lagrange, 75005 Paris
Tel 01 43 25 01 50

Fax 01 43 25 01 60
RCS Paris B 484 237 888

SIRET 48423788800017
RIB 30004 00187 00010092253 10
BNP PARIBAS PARIS PL MAUBERT BIC BNPAFRPPPRG
IBAN FR76 3000 4001 8700 0100 9225 310
france@gentaur.com | Gentaur | Gentaur

GENTAUR GmbH
Marienbongard 20
52062 Aachen Deutschland
Support Karolina Elandt
Tel: +49 0241 40 08 90 86, +49 0241 95 78 94 78, +49 0241 40 08 90 86
Fax: (+49) 241 56 00 47 88

Logistic :0241 40 08 90 86
Bankleitzahl 39050000
IBAN lautet DE8839050000107569353
Handelsregister Aachen HR B 16058
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer *** DE 815175831
Steuernummer 201/5961/3925
de@gentaur.com | Gentaur | Gentaur

GENTAUR U.S.A
Genprice Inc, Logistics
547, Yurok Circle
San Jose, CA 95123
CA 95123
Tel (408) 780-0908,
Fax (408) 780-0908,
sales@genprice.com

Genprice Inc, Invoices and accounting
6017 Snell Ave, Ste 357
San Jose, CA 95123
GENTAUR Nederland BV
NL850396268B01 KVK nummer 52327027
Kuiper 1
5521 DG Eersel Nederland
Tel:  0208-080893  Fax: 0497-517897
nl@gentaur.com | Gentaur | Gentaur
IBAN: NL04 RABO 0156 9854 62   SWIFT RABONL2U


GENTAUR Spain
tel:0911876558
spain@gentaur.com | Gentaur | Gentaur


ГЕНТАУЪР БЪЛГАРИЯ
ID # 201 358 931 /BULSTAT
София 1000, ул. "Граф Игнатиев" 53 вх. В, ет. 2
Tel 0035924682280 Fax 0035924808322
e-mail: Sofia@gentaur.com | Gentaur | Gentaur
IBAN: BG11FINV91501014771636
BIC: FINVBGSF

GENTAUR Poland Sp. z o.o.


ul. Grunwaldzka 88/A m.2
81-771 Sopot, Poland
TEL Gdansk 058 710 33 44 FAX  058 710 33 48              

poland@gentaur.com | Gentaur | Gentaur

Other countries

Österreich +43720880899

Canada Montreal +15149077481

Ceská republika Praha +420246019719

Danmark +4569918806

Finland Helsset +358942419041

Magyarország Budapest +3619980547

Ireland Dublin+35316526556

Luxembourg+35220880274

Norge Oslo+4721031366

Sverige Stockholm+46852503438

Schweiz Züri+41435006251

US New York+17185132983

GENTAUR Italy
SRL IVA IT03841300167
Piazza Giacomo Matteotti, 6
24122 Bergamo Tel 02 36 00 65 93
Fax 02 36 00 65 94
italia@gentaur.com | Gentaur | Gentaur