Did you know ? If you order before Friday 14h we deliver 90PCT of the the time next Tuesday, Gentaur another in time delivery


Lai Z 's Articles

[31007219] Discharge teaching, readiness for discharge, and post-discharge outcomes in cataract patients treated with day surgery: A cross-sectional study.

Qiu Chujin , Feng Xianqiong , Zeng Jihong , Luo Hongmei , Lai Zhifeng ,

[30987946] Mini-open anterior approach focal cleaning combined with posterior internal fixation for thoracolumbar tuberculosis: Follow-up of 149 cases.

Hu Dexin , Fei Jun , Chen Genjun , Yu Yongjie , Lai Zhen ,

[30972852] In-Plane Anisotropic Properties of 1T'-MoS Layers.

Nam Gwang-Hyeon , He Qiyuan , Wang Xingzhi , Yu Yifu , Chen Junze , Zhang Kang , Yang Zhenzhong , Hu Dianyi , Lai Zhuangchai , Li Bing , Xiong Qihua , Zhang Qing , Gu Lin , Zhang Hua ,

[30958433] Radiofrequency deep hyperthermia combined with chemotherapy in the treatment of advanced non-small cell lung cancer.

Yang Wen-Hui , Xie Jun , Lai Zhi-Yong , Yang Mu-Dan , Zhang Ge-Hong , Li Yuan , Mu Jian-Bing , Xu Jun ,

[30952592] Accelerating the discovery of DGAT1 inhibitors through the application of parallel medicinal chemistry (PMC).

Yu Yang , Wu Zhicai , Shi Zhi-Cai , He Shuwen , Lai Zhong , Cernak Timothy A , Vachal Petr , Liu Min , Liu Jian , Hong Qingmei , Jian Tianying , Guiadeen Deodial , Krikorian Arto , Sperbeck Donald M , Verras Andreas , Sonatore Lisa M , Murphy Beth A , Wiltsie Judyann , Chung Christine C , Gorski Judith N , Liu Jinqi , Xiao Jianying , Wolff Michael , Tong Sharon X , Madeira Maria , Karanam Bindhu V , Shen Dong-Ming , Balkovec James M , De Vita Robert J , Pinto Shirly , Nargund Ravi P ,

[30943892] De novo transcriptome and phytochemical analyses reveal differentially expressed genes and characteristic secondary metabolites in the original oolong tea (Camellia sinensis) cultivar 'Tieguanyin' compared with cultivar 'Benshan'.

Guo Yuqiong , Zhu Chen , Zhao Shanshan , Zhang Shuting , Wang Wenjian , Fu Haifeng , Li Xiaozhen , Zhou Chengzhe , Chen Lan , Lin Yuling , Lai Zhongxiong ,

[30936295] Progesterone Receptor Attenuates STAT1-Mediated IFN Signaling in Breast Cancer.

Goodman Merit L , Trinca Gloria M , Walter Katherine R , Papachristou Evangelia K , D'Santos Clive S , Li Tianbao , Liu Qi , Lai Zhao , Chalise Prabhakar , Madan Rashna , Fan Fang , Markiewicz Mary A , Jin Victor X , Carroll Jason S , Hagan Christy R ,

[30926247] Benzimidazole-based DGAT1 inhibitors with a [3.1.0] bicyclohexane carboxylic acid moiety.

He Shuwen , Lai Zhong , Hong Qingmei , Shang Jackie , Reibarkh Mikhail , Kuethe Jeffrey T , Liu Jian , Guiadeen Deodial , Krikorian Arto D , Cernak Timothy A , Dykstra Kevin D , Sperbeck Donald M , Wu Zhicai , Yu Yang , Yang Ginger X , Jian Tianying , Verras Andreas , Sonatore Lisa M , Wiltsie Judyann , Chung Christine C , Murphy Beth A , Gorski Judith N , Liu Jinqi , Xiao Jianying , Wolff Michael , Tong Sharon X , Madeira Maria , Karanam Bindhu V , Shen Dong-Ming , Balkovec James M , Pinto Shirly , Nargund Ravi P , DeVita Robert J ,

[30916589] Treatment for lumbar spinal stenosis in elderly patients using percutaneous endoscopic lumbar discectomy combined with postoperative three-dimensional traction.

Hu Dexin , Fei Jun , Chen Genjun , Yu Yongjie , Lai Zhen ,

[30903677] Decidual stromal cells promote the differentiation of CD56 CD16 NK cells by secreting IL-24 in early pregnancy.

Yang Hui-Li , Zhou Wen-Jie , Lu Han , Lei Sha-Ting , Ha Si-Yao , Lai Zhen-Zhen , Zheng Zi-Meng , Ruan Lu-Yu , He Yin-Yan , Li Da-Jin , Li Ming-Qing , Shao Jun ,

[30846318] Probing the Global Cellular Responses to Lipotoxicity Caused by Saturated Fatty Acids.

Piccolis Manuele , Bond Laura M , Kampmann Martin , Pulimeno Pamela , Chitraju Chandramohan , Jayson Christina B K , Vaites Laura P , Boland Sebastian , Lai Zon Weng , Gabriel Katlyn R , Elliott Shane D , Paulo Joao A , Harper J Wade , Weissman Jonathan S , Walther Tobias C , Farese Robert V ,

[30844634] Comparison of distortion product otoacoustic emission (DPOAE) and automated auditory brainstem response (AABR) for neonatal hearing screening in a hospital with high delivery rate.

Ngui Ling Xiu , Tang Ing Ping , Prepageran Narayanan , Lai Zhun Wieng ,

[30838339] Microbiome diversity in carriers of fluoroquinolone resistant .

Liss Michael A , Leach Robin J , Rourke Elizabeth , Sherrill Allison , Johnson-Pais Teresa , Lai Zhao , Basler Joseph , White James R , Patterson Jan E ,

[30810804] The coordinating role of the human norovirus minor capsid protein VP2 is essential to functional change and nuclear localization of the major capsid protein VP1.

Liu Zhili , Zhang Min , Shen Zhen , Chen Huifen , Zhang Wanju , Xu Xiaoqing , Lai Zelin , Sun Wenqin , Zhao Zheng , Zhang Jun ,

[30765613] Association between ACE gene I/D polymorphism and knee osteoarthritis in a Chinese population.

Chen Genjun , Hu Shengping , Lai Zhen , Qiu Binsong ,

[30760566] Adaptation of an R5 Simian-Human Immunodeficiency Virus Encoding an HIV Clade A Envelope with or without Ablation of Adaptive Host Immunity: Differential Selection of Viral Mutants.

Zhou Mingkui , Humbert Michael , Mukhtar Muhammad M , Scinto Hanna B , Vyas Hemant K , Lakhashe Samir K , Byrareddy Siddappa N , Maurer Gregor , Thorat Swati , Owuor Joshua , Lai Zhao , Chen Yidong , Griffiths Anthony , Chenine Agnès-Laurence , Gumber Sanjeev , Villinger François , Montefiori David , Ruprecht Ruth M ,

[30742169] Two-dimensional C nano-meshes via crystal transformation.

Lei Yilong , Wang Shaoyan , Lai Zhuangchai , Yao Xin , Zhao Yanli , Zhang Hua , Chen Hongyu ,

[30724304] Iodine-promoted radical alkyl sulfuration of imidazopyridines with dialkyl azo compounds and elemental sulfur.

Gao Yong-Chao , Huang Zhuo-Bin , Xu Li , Li Zhao-Dong , Lai Zhi-Sheng , Tang Ri-Yuan ,

[30723635] Validation of reference genes for gene expression studies in post-harvest leaves of tea plant ().

Zhou Zi-Wei , Deng Hui-Li , Wu Qing-Yang , Liu Bin-Bin , Yue Chuan , Deng Ting-Ting , Lai Zhong-Xiong , Sun Yun ,

[30696043] Selective C-N σ Bond Cleavage in Azetidinyl Amides under Transition Metal-Free Conditions.

Li Hengzhao , Lai Zemin , Adijiang Adila , Zhao Hongye , An Jie ,

[30669555] Exploration of the Effect of Blue Light on Functional Metabolite Accumulation in Longan Embryonic Calli via RNA Sequencing.

Li Hansheng , Lyu Yumeng , Chen Xiaohui , Wang Congqiao , Yao Deheng , Ni Shanshan , Lin Yuling , Chen Yukun , Zhang Zihao , Lai Zhongxiong ,

[30669263] Retinal Neuron Is More Sensitive to Blue Light-Induced Damage than Glia Cell Due to DNA Double-Strand Breaks.

Chen Pei , Lai Zhipeng , Wu Yihui , Xu Lijun , Cai Xiaoxiao , Qiu Jin , Yang Panyang , Yang Meng , Zhou Pan , Zhuang Jiejie , Ge Jian , Yu Keming , Zhuang Jing ,

[30633104] A prospective study in severely injured patients reveals an altered gut microbiome is associated with transfusion volume.

Nicholson Susannah E , Burmeister David M , Johnson Taylor R , Zou Yi , Lai Zhao , Scroggins Shannon , DeRosa Mark , Jonas Rachelle B , Merrill Daniel R , Zhu Caroline , Newton Larry M , Stewart Ronald M , Schwacha Martin G , Jenkins Donald H , Eastridge Brian J ,

[30617489] Uncontrolled asthma phenotypes defined from parameters using quantitative CT analysis.

Zhang Xiaoxian , Xia Tingting , Lai Zhengdao , Zhang Qingling , Guan Yubao , Zhong Nanshan ,

[30605755] Integrated analysis of microRNA-mRNA expression in A549 cells infected with influenza A viruses (IAVs) from different host species.

Gao Jie , Gao Lingxi , Li Rui , Lai Zhenping , Zhang Zengfeng , Fan Xiaohui ,

[30596557] Magnetic Endoglin Aptamer Nanoprobe for Targeted Diagnosis of Solid Tumor.

Zhong Liping , Zou Hang , Huang Yong , Gong Wenlin , He Jian , Tan Jie , Lai Zongqiang , Li Yanmei , Zhou Chaofan , Zhang Guoqing , Li Guiyin , Yang Nuo , Zhao Yongxiang ,

[30578074] A systematic review and meta-analysis of results of simultaneous bilateral carotid artery stenting.

Lai Zhichao , Guo Zhiwei , Shao Jiang , Chen Yu , Liu Xiu , Liu Bao , Qiu Chenyang ,

[30573996] Role of sleep quality in mediating the relationship between sexual minority status and suicidal behavior among Chinese adolescents.

Huang Yeen , Li Pengsheng , Lai Zhisheng , Jia Xiaofei , Xiao Di , Wang Tian , Guo Lan , Lu Ciyong ,

[30565126] Bimolecular Fluorescence Complementation (BiFC) in Tissue Culture and in Developing Tissues of Drosophila to Study Protein-Protein Interactions.

Matsui Yurika , Lai Zhi-Chun ,

[30564267] Estrogen-Dependent Upregulation of Expression in Nucleus Accumbens Is Associated With Genetic Predisposition of Sex-Specific QTL for Alcohol Consumption on Rat Chromosome 4.

Spence John Paul , Reiter Jill L , Qiu Bin , Gu Hao , Garcia Dawn K , Zhang Lingling , Graves Tamara , Williams Kent E , Bice Paula J , Zou Yi , Lai Zhao , Yong Weidong , Liang Tiebing ,

[30563795] The secondary Bjerknes force between two oscillating bubbles in Kelvin-Voigt-type viscoelastic fluids driven by harmonic ultrasonic pressure.

Chen Haiyan , Lai Zhenmin , Chen Ziliang , Li Yi ,

[30551927] Corrigendum to "Protective effects and mechanisms investigation of Kuntai capsule on the ovarian function of a novel model with accelerated aging ovaries" [J. Ethnopharmacol. 195 (2017) 173-181].

Zhang Jinjin , Fang Li , Shi Liangyan , Lai Zhiwen , Lu Zhiyong , Xiong Jiaqiang , Wu Meng , Luo Aiyue , Wang Shixuan ,

[30551354] Tetramethylpyrazine (TMP) ameliorates corneal neovascularization via regulating cell infiltration into cornea after alkali burn.

Wu Yihui , Xu Zhuojun , Yang Ying , Qiu Jin , Yang Meng , Wu Chuangran , Lai Zhipeng , Tang Mingjun , Ge Jian , Yu Keming , Zhuang Jing ,

[30543790] Monitoring novel modified hemoglobin using mass spectrometry contributes to accurate blood glucose management of the Han Chinese population.

Wu Yunpeng , Zhou Rui , Lai Zhizhen , Wang Wei , Li Na , Du Yuying , Guo Lei , Qiu Yuming , Wang Qing-Tao , Li Zhili ,

[30505510] Bronchiectasis after bronchial thermoplasty.

Qiu Minzhi , Lai Zhengdao , Wei Shushan , Jiang Qian , Xie Jiaxing , Qiu Rihuang , Wang Zhiqiang , Zhong Changhao , Chen Yu , Zhang Qingling , Li Shiyue , Zhong Nanshan ,

[30514039] [Feasibility study of preoperative percutaneous catheter drainage in the treatment of lumbar tuberculosis with psoas abscess].

Lai Zhen , Shi Shi-Yuan , Fei Jun , Han Gui-He , Hu Sheng-Ping ,

[30509812] Structural and functional shifts of bacterioplanktonic communities associated with spatiotemporal gradients in river outlets of the subtropical Pearl River Estuary, South China.

Mai Yong-Zhan , Lai Zi-Ni , Li Xin-Hui , Peng Song-Yao , Wang Chao ,

[30486778] High-throughput sequencing of small RNAs revealed the diversified cold-responsive pathways during cold stress in the wild banana (Musa itinerans).

Liu Weihua , Cheng Chunzhen , Chen Fanglan , Ni Shanshan , Lin Yuling , Lai Zhongxiong ,

[30462132] Rapidly tunable and highly reversible bio-inspired dry adhesion for transfer printing in air and a vacuum.

Linghu Changhong , Wang Chengjun , Cen Nuo , Wu Jiaming , Lai Zhengfeng , Song Jizhou ,

[30461308] Dual Role of a C-Terminally Truncated Isoform of Large Tumor Suppressor Kinase 1 in the Regulation of Hippo Signaling and Tissue Growth.

Matsui Yurika , Zhang Yifan , Paulson Robert F , Lai Zhi-Chun ,

[30457321] Preparation of Highly Porous Polymer Membranes with Hierarchical Porous Structures via Spinodal Decomposition of Mixed Solvents with UCST Phase Behavior.

Thankamony Roshni L , Li Xiang , Fan Xiaolin , Sheng Guan , Wang Xinbo , Sun Shuyu , Zhang Xixiang , Lai Zhiping ,

[30454001] A comparative study to evaluate the feasibility of preoperative percutaneous catheter drainage for the treatment of lumbar spinal tuberculosis with psoas abscess.

Lai Zhen , Shi Shiyuan , Fei Jun , Han Guihe , Hu Shengping ,

[30450909] One-Pot Reaction of Carboxylic Acids and Ynol Ethers for The Synthesis of β-Keto Esters.

Zeng Linwei , Lai Zhencheng , Cui Sunliang ,

[30445669] Chinese Sexual Minority Male Adolescents' Suicidality and Body Mass Index.

Huang Yeen , Li Pengsheng , Lai Zhisheng , Jia Xiaofei , Xiao Di , Wang Tian , Guo Lan , Lu Ciyong ,

[30443757] ASL perfusion features and type of circle of Willis as imaging markers for cerebral hyperperfusion after carotid revascularization: a preliminary study.

Lin Tianye , Lai Zhichao , Zuo Zhentao , Lyu Yuelei , Feng Feng , You Hui , Hou Bo , Qu Jianxun , Wu Bing , Liu Changwei ,

[30419395] Native nanodiscs from blood inhibit pulmonary fibrosis.

Sun Anqi , Lai Ziyang , Zhao Mengyang , Mu Li , Hu Xiangang ,

[30400813] Genome-wide identification and characterization of long non-coding RNAs involved in the early somatic embryogenesis in Dimocarpus longan Lour.

Chen Yan , Li Xue , Su Liyao , Chen Xu , Zhang Shuting , Xu Xiaoping , Zhang Zihao , Chen Yukun , XuHan Xu , Lin Yuling , Lai Zhongxiong ,

[30391888] A DNA-mimic contact-active functional group for antifouling ultrafiltration membranes.

Wang Xinbo , Cheng Hong , Hong Peiying , Zhang Xixiang , Lai Zhiping ,

[30388431] Neighborhood preserving neural network for fault detection.

Zhao Haitao , Lai Zhihui ,

[30386242] Curcumin's Metabolites, Tetrahydrocurcumin and Octahydrocurcumin, Possess Superior Anti-inflammatory Effects Through Suppression of TAK1-NF-κB Pathway.

Zhang Zhen-Biao , Luo Dan-Dan , Xie Jian-Hui , Xian Yan-Fang , Lai Zheng-Quan , Liu Yu-Hong , Liu Wei-Hai , Chen Jian-Nan , Lai Xiao-Ping , Lin Zhi-Xiu , Su Zi-Ren ,

https://antibody-antibodies.com/ | https://gentaur.com/ | https://gen-script.com/ | https://diagenox.com/ | https://clonagen.com/ | http://gentaursearch.com/ | http://gentaurpub.com/ | https://gentaur-online.com/ | http://anti-anti-pdf.com/ | http://gentaur-worldwide.com/

 

Gentaur Belgium BVBA BE0473327336
Voortstraat 49, 1910 Kampenhout BELGIUM
Tel 0032 16 58 90 45

Fax 0032 16 50 90 45
[email protected] | Gentaur | Gentaur

Gentaur Ltd.
Unicorn House, Station Cl
Hertfordshire, Potters Bar EN6 1TL
Whetstone London N20 9BH
Tel 020 3393 8531 Fax 020 8445 9411
[email protected] | Gentaur | Gentaur

 

 
Gentaur France SARL
9, rue Lagrange, 75005 Paris
Tel 01 43 25 01 50

Fax 01 43 25 01 60
RCS Paris B 484 237 888

SIRET 48423788800017
RIB 30004 00187 00010092253 10
BNP PARIBAS PARIS PL MAUBERT BIC BNPAFRPPPRG
IBAN FR76 3000 4001 8700 0100 9225 310
[email protected] | Gentaur | Gentaur

Gentaur GmbH
Marienbongard 20
52062 Aachen Deutschland
Support Karolina Elandt
Tel: +49 0241 40 08 90 86, +49 0241 95 78 94 78, +49 0241 40 08 90 86
Fax: (+49) 241 56 00 47 88

Logistic :0241 40 08 90 86
Bankleitzahl 39050000
IBAN lautet DE8839050000107569353
Handelsregister Aachen HR B 16058
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer *** DE 815175831
Steuernummer 201/5961/3925
[email protected] | Gentaur | Gentaur

Gentaur U.S.A
Genprice Inc, Logistics
547, Yurok Circle
San Jose, CA 95123
CA 95123
Tel (408) 780-0908,
Fax (408) 780-0908,
[email protected]

Genprice Inc, Invoices and accounting
6017 Snell Ave, Ste 357
San Jose, CA 95123
Gentaur Nederland BV
NL850396268B01 KVK nummer 52327027
Kuiper 1
5521 DG Eersel Nederland
Tel:  0208-080893  Fax: 0497-517897
[email protected] | Gentaur | Gentaur
IBAN: NL04 RABO 0156 9854 62   SWIFT RABONL2U


Gentaur Spain
tel:0911876558
[email protected] | Gentaur | Gentaur


ГЕНТАУЪР БЪЛГАРИЯ
ID # 201 358 931 /BULSTAT
София 1000, ул. "Граф Игнатиев" 53 вх. В, ет. 2
Tel 0035924682280 Fax 0035924808322
e-mail: [email protected] | Gentaur | Gentaur
IBAN: BG11FINV91501014771636
BIC: FINVBGSF

Gentaur Poland Sp. z o.o.


ul. Grunwaldzka 88/A m.2
81-771 Sopot, Poland
TEL Gdansk 058 710 33 44 FAX  058 710 33 48              

[email protected] | Gentaur | Gentaur

Other countries

Österreich +43720880899

Canada Montreal +15149077481

Ceská republika Praha +420246019719

Danmark +4569918806

Finland Helsset +358942419041

Magyarország Budapest +3619980547

Ireland Dublin+35316526556

Luxembourg+35220880274

Norge Oslo+4721031366

Sverige Stockholm+46852503438

Schweiz Züri+41435006251

US New York+17185132983

Gentaur Italy
SRL IVA IT03841300167
Piazza Giacomo Matteotti, 6
24122 Bergamo Tel 02 36 00 65 93
Fax 02 36 00 65 94
[email protected] | Gentaur | Gentaur